Financiële verantwoording

Over het jaar 2016 heeft Wesselman Accountants | Belastingadviseurs een jaarrekening samengesteld. Conform de regelgeving van ANBI instellingen treft u onderstaande financiele verantwoording over 2016 aan.

 

Balans per 31 december 2016

Activa:

 • Vlottende activa (vorderingen, overlopende activa en liquide middelen): € 100.920,-

Passiva:

 • Kapitaal stichting: € 72.610,-
 • Kortlopende schulden: € 28.310,-

 

Staat van baten en lasten over 2016 (in totalen, op hele euro's afgerond)

 • Ontvangen donaties, giften en subsidies: € 28.500,-
 • Verstrekte donaties en giften: € 61.225,-
 • Kosten organisatie: € 0,- 
 • Saldo rentebaten en lasten: € -105,-
 • Vrijval resp. dotatie bestemde reserves: € 0,- 
 • Toevoeging weerstandsvermogen: (neg) € 32.878,-.

 

Grondslag

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten waarbij zowel de activa als passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

 

Nadere informatie

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@stichtingkindergeluk.nl.

Doneren

Wilt u ook bijdragen aan het geluk van de kinderen van KinderGeluk? Doneer dan via IBAN-nummer NL87RABO0145108937, op naam van Stichting Kindergeluk te Heeze.

 

Overige informatie

 • Stichting Kindergeluk
 • RSIN: 820085881
 • Sint Genovevastraat 41-a, 5694 AE Son en Breugel

Stichting KinderGeluk | Sint Genovevastraat 41-a | 5694 AE Son en Breugel | KvK: 17236329 - info@stichtingkindergeluk.nl